Bewonerscommissie
Duivenvoorde

JAARVERSLAG 2019 BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Terug naar nieuws

JAARVERSLAG 2019 BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Commissieleden:
Bertie Stoop           (voorzitter)
Liesje Boer              (secretaris)
Jennifer Soffner     (penningmeester)
Theo Vroomans     (algemeen lid)
Antonia Tomberge, (algemeen lid,sinds medio 2019 vacature)

De Bewonerscommissie Duivenvoorde heeft zich in 2019 met het volgende bezig gehouden:

De BWC heeft een nieuwe secretaris ingewerkt en deze is op  de jaarvergadering van 24 april 2019 et algemene stemmen verkozen.
Medio 2019 heeft een algemeen lid zich terug getrokken en is er een vacature ontstaan.
Er is in 2019 8 keer vergaderd waaronder 1 keer gezamenlijk met de BWC Prinsenvoorde. In deze vergadering is o.a. de Samenwerkingsovereenkomst Stichting Duivenvoorde en de BWC’s  van de Stichting besproken/herzien. De termijn van verkiesbaar stellen is van 2 naar 3 jaar gegaan. Ook de Financieringsovereenkomst is aangepast. Beide overeenkomsten zijn opnieuw ondertekend.
Een gedeelte van de gezamenlijke vergadering is op uitnodiging bijgewoond door personeel  van de Stichting.

We hebben als BWC nu een heel jaar gewerkt met de nieuwe organisatiestructuur van Stichting Duivenvoorde en we hebben zeker gemerkt dat de lijnen korter zijn en problemen sneller aangepakt c.q. opgelost worden.

Als BWC zijn we 11 maanden zichtbaar geweest in het dienstencentrum, telkens éénmaal per maand. Er zijn een aantal bewoners langs geweest met vragen. Deze zijn gemeld/doorgezonden aan de Stichting en /of MVGM (Verweij) of opgelost. Ook zijn er brieven/e’-mails binnen gekomen die beantwoord en/of doorgestuurd zijn aan de stichting/kantoor.

In de gezamenlijke BWC’s vergadering is ook gesproken over tuinonderhoud en bloembakken.

Ook de overname van Verweij door MVGM is aan bod gekomen.
 Met name de bereikbaarheid. Dit heeft geresulteerd in het bellen van een 088 nummer, te vinden op de info borden in de hallen.

Er zijn nette grijze lijstjes gehangen in de liften om aan te kondigen in welke woningen er  werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Er is nog altijd een lijst lopende zaken welke elke vergadering op de agenda staat en kantoor krijgt na elke vergadering een bijgewerkt exemplaar.

De BWC DV heeft een uitnodiging gekregen van  de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Participatie Raad) om aan te geven of BWC ideeën had. We hebben een aantal suggesties doorgegeven.

Twee van de commissieleden zijn naar de cursus Leefbaarheid van de Woonbond geweest.  Dit heeft geresulteerd in de notitie “Wat wonen wij hier geweldig” Deze is geplaatst op onze website en heeft in het Winternummer van de Nieuwsbrief van de Stichting gestaan.

De BWC heeft meegedacht/advies gegeven over de nieuwe huisregels van de Stichting.

BWC heeft aanzet gegeven tot het maken van één servicecontract voor alle bewoners die extra service inkopen. Dit contract is inmiddels door kantoor verspreid aan de deelnemende bewoners.

Er is elke vergadering gesproken over de ketels in F en G. Veel hangt af van de beslissingen van de gemeente L/V ivm met de keuze van warmtevoorziening. Ook in het rondje met de burgemeester is dit onderwerp weer ter sprake gebracht.

2 BWC leden zijn betrokken geweest bij het herinrichten/aankleden van de corridors in gebouw
F en G.

Er is regelmatig contact met Handhaving over fout parkeren en met de gemeente over zaken van belang.
Zoals de grote bomen die verwijderd zijn bij de nooduitgangen van F en G en het herplanten van nieuwe bomen. Het schoonmaken van het parkeerterrein en fietspad/stoep bij Duivenpad. De bestrating in de wijk is aangepakt op verzoek van de BWC.
De BWC is aanwezig geweest tijdens het bezoek en het rondje van/met de burgemeester in de wijk.

De kapotte tegels bij dienstencentrum zijn vervangen en het paaltje geplaatst. De windhoek blijft een probleem maar staat nog steeds op de lijst lopende zaken.

Een van de leden heeft een interview gehad met de Arbo over (brand-)veiligheid. Ook hiervan is een notitie gemaakt en op de website van de BWC geplaatst.

Dankzij bemoeienis van BWC zijn er nu warmwaterketels in voorraad voor gebouw F en G.

De vliegenoverlast is ook meermaals besproken en doorgesproken met kantoor.

Voor zaken van algemeen belang kunt u ons altijd bereiken via onze website www.bcduivenvoorde.nl of via onze é-mail  info@bcduivenvoorde.nl  Ook zijn er brievenbussen van de BWC in gebouw D en G die regelmatig geleegd worden. Die post wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering vermeld als binnengekomen post.