Bewonerscommissie
Duivenvoorde

JAARVERSLAG 2020 BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Terug naar nieuws

JAARVERSLAG 2020 BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Commissieleden:
Bertie Stoop           (voorzitter)
Liesje Boer              (secretaris)
Jennifer Soffner     (penningmeester)
Theo Vroomans     (algemeen lid)
Willem van Dijk      (nog  te benoemen lid)

 

2020 Is voor ons allemaal een jaar om nooit te vergeten. Een jaar waarin het Coronavirus zijn best deed onze levens op de kop te zetten.

De Bewonerscommissie Duivenvoorde heeft zich echter ook in 2020 met diverse zaken bezig gehouden.

Er was in 2020 een vacature voor Algemeen Lid. Deze is in oktober 2020 ingevuld door Willem van Dijk (bewoner). Op de eerstvolgende Jaarvergadering zal Willem van Dijk voorgesteld worden en kiesbaar gesteld.
De Jaarvergadering van 2020 gepland op 22 april jl. is komen te vervallen en het jaarverslag van 2019 is op de website van de Bewonerscommissie Duivenvoorde geplaatst. Op verzoek zijn de notulen van de vergadering  2019 en het jaarverslag 2019 huis aan huis bezorgd bij de bewoners.

Er is in 2020 toch nog 6 keer vergaderd  met inachtneming van de Coronamaatregelen in het Dienstencentrum. Daarnaast is er wanneer nodig telefonisch en  veel per émail overleg geweest tussen de commissieleden.

Per  1 juli 2020 heeft MVGM Zorgvastgoed de taken van MVGM Wonen overgenomen. De BWC-leden hebben kennis gemaakt met de mensen die werkzaamheden verrichten voor de Stichting.

De brieven en é-mails die zijn binnen gekomen zijn zover mogelijk beantwoord/behandeld en/of doorgegeven aan de juiste persoon/afdeling bij de Stichting of MVGM .

Er was een BAG-groep in het leven geroepen voor het herinrichten en opknappen van de corridors in flat F en G.  In deze groep hebben 2 leden van de Bewonerscommissie DV zitting. De werkzaamheden zijn in 2020 opgestart en ook geëvalueerd door BAG.

Er is nog altijd een lijst lopende zaken welke elke vergadering op de agenda staat en kantoor  en MVGM zorgvastgoed krijgen na elke vergadering een bijgewerkt exemplaar.

Er is door de voorzitter intensief contact geweest met Gemeente Leidschendam/Voorburg over bestrating/wandelpaden in Duivenvoorde. Hierop heeft de Gemeente L/V actie ondernomen voor herbestrating en wandelpad na bruggetje bij A naar rechts is verbeterd. Er is melding gemaakt van teveel overhangende struiken en veel onkruid in de wijk. Ook daar is door de Gemeente L/V actie op ondernomen.

De invalidenparkeerplaats bij gebouw E zal binnenkort een algemene invalidenparkeerplaats worden. Dit ook op verzoek van de BWC Duivenvoorde.

Er is gevraagd om extra bakken GFT en plastic en glas in de wijk.
Ook heeft BWC verzocht de riolering met hoge druk overal door te spuiten. Gemeente L/V heeft dit verzoek ingewilligd door het naar voren halen van haar planning.

BWC heeft verzocht aan Stichting DV om de plantenbakken voor het Dienstencentrum weer te vullen, het tuinonderhoud te intensiveren. Onder andere onderhoud van de vissteiger en het onderhoud aan een paar grote bomen.

Er is intensief overleg geweest over de afrekening van de warmtekosten 2019. Hierdoor is er extra informatie verschenen in de Nieuwsbrieven van de Stichting DV.

De vz is naar een info-avond van gemeente L/V geweest over aardgasvrij wonen en werkzaamheden van Avalex. Dit om als BWC voldoende informatie te hebben wanneer er vragen zijn van bewoners over dit onderwerp. Hierover bent u ook geïnformeerd via de Nieuwsbrief van de Stichting Duivenvoorde.

BWC-leden hebben ook meegewerkt aan het uitdelen van bloemen aan bewoners, de Paaseitjesactie en de kaartenactie in Coronatijd.

BWC heeft advies gegeven met betrekking tot huisregels en servicecontracten.

De vz is naar  de bijeenkomst van de klankbordgroep Het Nieuwe Inzamelen geweest en heeft daarvan een verslag gemaakt wat op de website van de BWC is geplaatst.

Op verzoek van de BWC zijn er in de fietsen/scootmobielstallingen van  F en G kettingen aan het plafond geplaatst om de buitendeuren gemakkelijker open te maken vanuit de scootmobiel.

BWC heeft aanzet gegeven tot het maken van één servicecontract voor alle bewoners die extra service inkopen. 
Er is elke vergadering gesproken over de ketels in F en G. Veel hangt af van de beslissingen van de gemeente L/V ivm met de keuze van warmtevoorziening. Ook in het rondje met de burgemeester is dit onderwerp weer ter sprake gebracht.

Er is regelmatig contact met Handhaving over fout parkeren en met de gemeente over zaken van belang.
Het schoonmaken van het parkeerterrein en fietspad/stoep bij Duivenpad. De bestrating in de wijk is aangepakt op verzoek van de BWC.
De BWC is aanwezig geweest tijdens het bezoek en het rondje van/met de burgemeester in de wijk.

De vliegenoverlast is ook meermaals besproken en doorgesproken met kantoor.
De muizenoverlast is nu in handen van de Gemeente en Rentokil.

Voor zaken van algemeen belang kunt u ons altijd bereiken via onze website www.bcduivenvoorde.nl of via onze é-mail  info@bcduivenvoorde.nl  Ook zijn er brievenbussen van de BWC in gebouw D en G die regelmatig geleegd worden. Die post wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering vermeld als binnengekomen post.