Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Verslag jaarvergadering 24 april 2019

Terug naar nieuws

NOTULEN JAARVERGADERING BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE GEHOUDEN OP 24 APRIL 2019

Van de 57 aanmeldingen waren ongeveer 50 bewoners inderdaad aanwezig. 9 bewoners hebben aangegeven niet aanwezig te zullen/kunnen zijn. Het voltallige bestuur van de Bewonerscommissie is aanwezig.

OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter (Bertie Stoop) opent vergadering met het welkom heten van de dames  Van de Plasse en Kramer en de heer Vlasblom en in het bijzonder van de heer E. Borggreve die vanavond een lezing voor de aanwezigen zal geven.

Mededelingen
Vz meldt dat de nieuwe organisatiestructuur nu een jaar in werking is en dat het goed gaat. Iedereen weet nu wat van hem/haar verwacht wordt. Vz roept daarom op geen oude koeien meer uit de sloot te halen. Veel zaken zijn opgelost en er zijn zaken waar nog aan gewerkt wordt. Uiteraard klachten altijd blijven melden bij Verwey (070 2199345).

VERKIEZING NIEUWE SECRETARIS
De huidige secretaris, Ria Teisman heeft aangegeven haar functie als secretaris te willen beëindigen. De afgelopen 5 jaar heeft zij uitstekend en veel werk verricht voor de Bewonerscommissie. Waarvoor dank. Ria krijgt bloemen en een cadeaubon.
Ria dankt bewoners voor het in haar gestelde vertrouwen en dankt de overige commissieleden voor de samenwerking en vooral het plezier waarmee samengewerkt wordt. Dank ook aan Christine en Karin voor samenwerking en luisterend oor.
Er is een nieuwe kandidaat. Bewoner Liesje Boer. Zij wordt met algehele goedkeuring aangesteld. Zij neemt de plaats van Ria in en zet het notuleren van deze vergadering voort.

NOTULEN JAARVERGADERING 4 APRIL 2019
Het verzoek uit de zaal om pagina’s van verslagen te nummeren wordt genoteerd.
Vz: pagina 1, 2de alinea: Heer van Duffelen had positief gereageerd maar daarna is niets meer van hem vernomen.
Vz: pagina 1, 4de alinea. De bomen aan de kopse kant bij nooduitgangen F en G zijn weggehaald wegens omvalgevaar. Intussen zijn er nieuwe bomen geplant.
De bestrating in gehele wijk wordt aangepakt in etappes.
Mw. Vink vraagt wat er aan het schilderwerk van gebouw D gedaan gaat worden. Vz. Heeft het antwoord (n.a.v. het rondje door de wijk met Verwey) niet paraat. Christine noteert dit en zal actie ondernemen en mw. Vink antwoorden.
Mw. Taal, gebouw D, vraagt of er nu eindelijk een oplossing kan komen voor het vocht en de schimmel in haar keuken. Nick, de huismeester, heeft al e.e.a. gedaan maar dat werkt niet afdoende. Vz. Zegt toe dat BWC Verwey hier weer van in kennis zal stellen.
Vz. Deelt mee dat de zonneschermen van benedenwoningen gebouw A vervangen zijn.
Het ventilatieprobleem is nog in behandeling. De voorgestelde oplossing is niet afdoende. Er wordt een nieuw onderzoek gestart door Verwey.
De bewonersprojectgroepen voor het opknappen van de gangen van gebouw F en G worden binnenkort opgestart meldt Karin.
Mw. Vink vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. de fietsenstalling gebouw D. Christine legt uit dat dat een complexe zaak is met vergunningen van de gemeente en met financiën. St. Duivenvoorde moet eerst zelf kijken wat mogelijk is. Er moet een nota geschreven worden voor Raad van Toezicht. Karin gaat dit doen. Dus deze  zaak loopt nog.
Mw. Taal vraagt hoe het nu verder gaat met het probleem van de vliegenoverlast. Christine meldt dat het een natuurverschijnsel is, dat je nooit weet wanneer het plaatsvindt. Zelfs Rentokil weet geen afdoende maatregel. Maar het heeft nog steeds de aandacht. Verder geen op-/aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

INGEKOMEN POST
Geen

JAARVERSLAG 2018
Dit jaarverslag wordt goedgekeurd

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 en KASCOMMISSIE
De Penningmeester (Jennifer Soffner) merkt op dat “in kas 16-01-2018”moet zijn 2019.
Ook meldt zij dat er een kasverschil is van -/- € 4, welk verschil ook door de Kascommissie is geconstateerd bij controle. Na verschillende keren nakijken is dit verschil niet te verklaren.
Penningmeester bedankt de Kascommissie met een bloemetje. Brenda van Buuren en Marian van der Kraan stellen zich weer beschikbaar voor volgende kascontrole.
Financieel jaarverslag 2018 wordt hierbij goedgekeurd.

RONDVRAAG
Heer Wichgers vraagt hoe het zit met de verhouding tussen energiekosten en administratiekosten. Heeft het Algemeen Bestuur dat vorig jaar goedgekeurd en heeft de BWC daar bezwaar tegen gemaakt?
Vz benadrukt dat BWC geen inspraak daarin heeft maar alleen in kennis wordt gesteld. De BWC is er alleen voor de algemene zaken van alle bewoners. Wettelijk gezien is er geen ruimte voor zeggenschap door BWC.
Christine meldt dat de heer Wichgers  hier al schriftelijk antwoord op heeft gehad.
Heer Ludding is van mening dat BWC een specificatie van de huurverhoging had kunnen vragen. Hij geeft aan dat hij de scheiding heeft gemaakt tussen huurverhoging en huurbelasting. € 5 Stookkosten en € 2,50 energiebelasting per bewoner. Hij is van mening dat deze verhoging niet had mogen plaatsvinden.
Ook hier is al schriftelijk antwoord op gegeven via de heer Wichgers.

Vz heeft het volle vertrouwen dat  het goed is uitgezocht op kantoor, maar zij zal het bij de Raad van Toezicht neerleggen en vragen of dit besproken kan worden. De heer Vlasblom bevestigt dit. Het antwoord zal teruggekoppeld worden naar de heer Wichgers.
Mw Lonnie de Neuve spreek namens veel bewoners als zij vraagt of er iets gedaan kan worden aan de windhoek bij de ingang van Dienstencentrum.
Vz geeft aan dat er al naar gekeken is maar dit onderwerp zal weer op de agenda staan van de BWC op 1 mei a.s.
Mw  Cathia Seeder geeft aan dat er mensen zijn die niet kunnen pinnen (bv als je in de schuldsanering zit). Wellicht kan er een mogelijkheid komen om een strippenkaart te kopen met cash geld.
Opgemerkt wordt dat een grote uitgave ineens kan wel verantwoord worden bij desbetreffende instanties. Ook dit punt wordt besproken op de vergadering van de BWC op 1 mei a.s.
Mw Cathia Seeder geeft ook aan dat er nog steeds geparkeerd wordt bij de gele strepen en dat er vaak harder gereden wordt dan 30 kim per uur, ook op de secundaire weg in de wijk.
Theo Vroomans (lid BWC en contactpersoon voor Handhaving en Gemeentepolitie) zegt deze klachten zeker 1 x per 3 maanden gemeld worden bij Handhaving maar die geven geen bekeuringen. De vraag is of er wellicht een hulplijn kan komen rechtstreeks naar Handhaving.
Ook wordt er nog steeds gefietst op het voetpad langs de trambaan en in het park.
Vz antwoordt dat dit al diverse malen is gemeld bij Handhaving en gevraagd hierop toe te zien, maar er komt geen reactie van Handhaving. Verder is het een ieders eigen verantwoordelijkheid zich te houden aan de verkeersregels.

Vz meldt dat er een lijst ligt waarop uw naam geschreven kan worden indien u last heeft van de vliegen. Deze lijst zal naar kantoor (Karin) worden gezonden.
Ook liggen er lijsten waarop u kunt aangeven of u de notulen van deze vergadering wilt ontvangen.

SLUITING
Vz sluit de vergadering met dank en de aankondiging van de lezing van de heer E. Borggreve. Hij zal een uitleg geven over “langer zelfstandig wonen (nog een hele opgave)”

Kernwoorden voor Senioren en wonen
Veiligheid                   (liever niet op de begane grond)
Ontmoeting                (maar niet opgelegd)
Eigen regie                 (zolang het kan)

I.v.m. de tijd lukt het de heer Borggreve niet de gehele lezing te presenteren.
Ook de gesprekken in groepjes komen te vervallen.
Om 21.00 uur is iedereen toe aan een drankje en een hapje.
Informeel wordt er nog gezellig met elkaar gesproken